Edició il·limitada_02


T
itol: Llibre 02
Materials: Refractari i esmalts
Dimensions: 27 x 46 x 9 cm